බෞද්ධ වෙබ් ලිපිනයන් (Buddhist Links)

Website Admin Dumindu Sampath Perera
ඔබ සතු වටිනා පිරිත්, ධර්ම දේශනා සහ බෞද්ධ ලේඛන මෙහි පලකිරීමට අප වෙත එවන්න.
Email sampathperera@hotmail.com
FaceBook Pirith.org FaceBook Page

Pirith.org news and updates.

Join Our Mailing List